کلاس فیزیک
سوال و جواب و رفع اشکال فیزیک دبیرستان  
قالب وبلاگ
لینک دوستان

11- الکترون آزاد چيست؟

به الکترونهايي که به سادگي از اتم خود جدا شده و به اتمهاي ديگر منتقل ميشود الکترون آزاد ميگويند.

12-  جسم رسانا الکتريکي و نارساناي الکتريکي را با توجه به ساختار اتم تعريف کنيد؟

جسم رسانا جسمي است که اتمهاي آن الکترون آزاد داشته باشد تا بتواند با حرکت در بين ديگر اتمها بار الکتريکي را منتقل کند  مانند فلزات.

جسم نارسانا الکترون آزاد ندارد و بار الکتريکي را منتقل نميکند.مانند چوب.

13- پايستگي بار الکتريکي يعني چه؟

 يعني بار الکتريکي از بين نميرود و خود به خود به وجود نمي آيد ولي ميتواند از يک جسم به جسم ديگر منتقل شود

14- دو روش براي بار دار کردن اجسام نام ببريد ؟

   * روش القاي الکتريکي    * روش مالش دو جسم بر هم

15- در کدام روش بار دار کردن بار بين دو جسم منتقل نميشود؟

   در روش القا چون تماسي برقرار نميشود پس باري هم منتقل نميشود

16- روش القا را توضيح دهيد ؟

  در اين روش ميله بار داري( مثلا  بار مثبت) را به جسم خنثي( بدن بار) نزديک ميکنيم  اما آن را تماس نميدهيم بر اثر نيروي الکتريکي بين بارها  بار هاي همنام از هم دور و بارهاي ناهمنا به هم نزديک ميشوند  يعني در جسم خنثي بار هاي منفي به سمت حرکت ميکنند که ميله قرار دارد و بارهاي مثبت در سمت ديگر جسم باقي ميمانند در نتيجه جسم به دو قسمت با بارهاي مخالف تقسيم ميشودو اصطلاحا ميگوييم جسم بار دار شده است.

توجه:

اين نوع بار دار شدن موقتي است يعني با دور کردن ميله بار دار از جسم  دوباره جسم به حالت خنثي قبلي برميگردد.  مگر آنکه در حضور ميله باردار سمت ديگر جسم را به زمين وصل کنيم تا بارهاي همنام ميله که در اين سمت قرار گرفته اند به زمين منتقل شوند و سپس سيم را قطع کرده و ميله را دور کنيم

در اين صورت جسم به صورت دائمي داراي بار ناهمنام با ميله ( منفي) خواهد شد.

17- آذرخش چيست؟

آذرخش همان رعد و برق است و هنگامي رخ ميدهد که بين دو ابر با بارهاي ناهمنام   و يا ميان زمين و ابر با بارهاي ناهمنام  تخليه الکتريکي( خنثي شدن بارهاي مثبت و منفي)   صورت ميگيرد در اين حالت جرقه هاي روشني زده ميشود که بسيار گرم وسوزان هستند و همراه با صداي بلند ميباشند.

18-چگونه آذرخش بين زمين و ابرها  رخ ميدهد؟

ابرهاي باران زا و طوفاني باردار هستند و ميتوانند زمين را  با روش القا بار دار کنند  در اين حالت به دليل نزديکي ابر ها به سطح زمين و بزرگي بارهاي آنها  تخليه الکتريکي روي ميدهد که موجب آتشسوزي ميگردد.

19- براي محافظت ساختمانها در برابر آذرخش از چه وسيله اي استفاده ميکنيم؟

از وسيلهاي بنام برق گير يا رساناي آذرخش . که شامل يک ميله بلند و نوک تيز است که در بالاي ساختمانهاي بلند نصب ميشود و توسط يک سيم به زمين متصل ميگردد .

هنگامي که القاي الکتريکي بين ابر و زمين  اتفاق بيافتد بارهاي الکتريکي ايجاد شده روي ميله ء برق گير  توسط سيم به زمين منتقل ميشود در نتيجه  ساختمان از آذرخش در امان ميماند

20-مفهوم اختلاف پتانسيل براي دو ماده هم مساحت  چيست؟

اگر مساحتهاي برابري از دو ماده  را در نظر بگيريم . وجود اختلاف پتانسيل  بيان کننده اين مطلب است که در  - يا تعداد بارهاي موجود در اين دو ماده  يکسان نيست و

-  يا نوع بار هاي اين دو ماده ناهمنامندو

-  يا هردو اين موارد توام هستند  يعني هم تعداد بارها و هم نوع آنها متفاوت است

[ سه شنبه بیست و نهم آبان 1386 ] [ 6:54 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

 

1- ساختار اتم را توضيح دهيد.؟

اتم از دو قسمت هسته و الکترون تشکيل شده است و هسته نيز از ذرات کوچکتري بنامهاي پروتون .و نوترون تشکيل شده و داراي بار مثبت ميباشد زيرا   پروتون مثبت و نوترون بدون بار است

الکترون که به دور هسته ميچرخد داراي بار منفي است

چون تعداد الکتونها و پروتونها در يک اتم عادي با هم برابرند  پس  اتم  به صورت کلي خنثي است يعني بار ندارد زيرا تعداد بارهاي مثبت و منفي با هم برابرند

2-آيا ميتوانيم اتم را باردار کنيم؟

بله با جدا کردن الکترون از اتم ميتوان آن را داراي بار مثبت کرد و با اضافه کردن الکترون به آن ميتوان آنرا داراي بار منفي کرد

3-وقتي ميگوييم جسمي داراي بار منفي يا مثبت است يعني چه؟

اگر جسم بار مثبت داشته باشد يعني تعداد الکترونهاي آن کمتر از تعداد پروتونهاي آن است

اگر جسم بار منفي داشته باشد تعداد الکترونهايش بيشتر از تعداد پروتونها ميباشد

 4- آيا ميتوانيم  با  از اتم پروتون را جدا کنيم؟

بله اما نسبت به جدا کردن الکترون نياز به انرژيهاي بسيار زيادي داريم و پروتون به سادگي الکترون کنده نميشود.

 5-مقدار بار يک الکترون يا يک پروتون چقدر است؟

اندازه بار الکترون و پروتون با هم برابر است و مقدار ان برابر است با:

e = 1.6 * 10-19             کولن-----  که براي الکترون با علامت منفي و براي پروتون با علامت مثبت آنرا مشخص ميکنيم. به اين مقدار بار پايه ميگوييم

6- آيا پروتونها نيز ميتوانند مانند الکترونها آزادانه بين اتمها منتقل شوند؟

خير- زيرا جدا شدن پروتون به سادگي الکترون نيست و نياز به انرژي بسيار زيادي دارد 

پس پروتونها جابجا نميشوند بلکه الکترونها بين اتمها منتقل  شده و حرکت ميکنند.

7- مقدار بار الکتريکي يک جسم را چگونه تعيين ميکنيم؟

از فرمول q = n e   استفاده ميکنيم  که n  تعداد الکترون يا پروتون اضافي است و e = 1.6 * 10-19  که به آن بار پايه ميگوييم.

8-الکتروسکوپ چيست و چه کاربردي دارد؟   

الکتروسکوپ يک وسيله است که به کمک آن ميتوانيم بار دار بودن جسم و حتي نوع بار آن را مشخص کنيم

9- چگونه به وسيله الکتروسکوپ  بار دار بودن اجسام تعيين ميشود؟

الکتروسکوپ داراي دو ورقه نازک فلزي است که در حالت عادي بدون بار هستند و به هم چسبيده اند

هنگامي که جسم بار داري را به کلاهک الکتروسکوپ  تماس ميدهيم  کلاهک الکتروسکوپ و همچنين ورقه هاي فلزي بار دار ميشوند و چون هر دو ورقه بار هاي همنام دارند در نتيجه از هم دور خواهند شد. از اين طريق ميفهميم که جسم داراي بار الکتريکي ميباشد

10- چگونه توسط الکتروسکوپ نوع بار يک جسم را تشخيص بدهيم؟

ابتدا جسمي را با بار مشخص مثلا بار منفي به کلاهک الکتروسکوپ تماس ميدهيم. ورقه هاي فلزي از هم دور ميشوند.  سپس جسمx  را که نوع بار آن مشخص نيس به کلاهک تماس ميدهيم .  اگر ورقه هاي فلزي بيشتر از هم دور شدند  مشخص است که بار جسم  x    همنام با بار الکتروسکوپ يعني منفي ميباشد . اگر ورقه ها به هم نزديک بشوند بار جسم x   با بار الکتروسکوپ ناهمنام بوده يعني مثبت است. و اگر ورقه ها بدون تغيير باقي بمانند يعني جسم x بدون بار ميباشد.

[ سه شنبه بیست و نهم آبان 1386 ] [ 6:52 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]
 دوستان عزیز

بر اساس آمار نظر سنجیها  چون مراجعه کنندگان بیشتر از سال اول دبیرستان بو ده اند در نتیجه مطالب را بیشتر در زمینه های مربوط به این دوره آورده ام

لطفا جهت آگاهی بنده از وضعیت بازدید کنندگان در نظر سنجیها شرکت کنید

و به بهتر شدن وبلاگ کمک کنید

همچنین با عضویت در خبرنامه میتوانید از طریق میلتان از بروز شدن وبلاگ مطلع شوید

متشکرم.

[ یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386 ] [ 6:51 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

11-تاثير فشار را برنقطه جوش مايعات بنويسيد؟

با افزايش فشار نقطه جوش مايع بالا ميرود و با کاهش فشار نقطه جوش آن پايين مي ايد

12-دماي تعادل چيست؟

وقتي دو جسم با دماهاي مختلف در کنار هم قرار ميگيرند بعد از مدتي هر دو جسم به يک دماي مساوي و ثابتي ميرسند که به آن دما دماي تعادل ميگوييم

13-تعادل گرمايي چيست؟

هنگامي که دو جسم به يک دما ي واحد و يکساني برسند (دماي تعادل) مقدار گرمايي که بين دو جسم مبادله ميشود با هم برابر خواهد شد در نتيجه به اين حال  حالت تعادل ميگوييم

14-گرما چيست؟

گرما نوعي انرژي است که باعث بالا رفتن يا پايين آمدن  دماي اجسام ميشود در حقيقت همان انرژي  دروني اجسام ميباشد.

يک تعريف علمي : گرما مقدار انرژي است که بين دو جسم با دماي مختلف که با هم در تماسند , مبادله ميشود

14-رسانش گرما چيست؟

انتقال گرما را بين اجزاي تشکيل دهنده يک ماده رسانش ميگوييم.  رسانش گرما هميشه از جاي گرمتر به جاي سردتر ( گرماي کمتر) صورت ميگيرد.

16-اتلاف انرژي به چه عواملي بستگي دارد؟

- جنس ماده: هر چه ماده رساناتر باشد اتلاف انرژي آن بيشتر است يا به عبارتي هر چه آهنگ عبور گرما از مادهاي بيشتر باشد اتلاف انرژي بيشتر ميشود.

- اختلاف دما: هر چه اختلاف دما در دو سمت متده بيشتر باشد يعني اختلاف گرما در دو سمت ماده بيشتر است و اتلاف انرژي بيشتر ميشود

- زمان: با افزايش زمان انرژي تلف شده از ماده افزايش ميابد

- مساحت: با افزايش مساحت انرژي بيشتري تلف ميشود

17-چرا لباسهاي پشمي و پتو ما را گرم ميکنند؟

زيرا در لابلاي پرزها و منافذ اين مواد هوا قرار ميگيرد و چون هوا عايق گرماست(رساناي خوبي نيست)  پس اجازه خروج گرما را از بدن ما به محيط خارج نميدهد و ما پس از مدتي احساس گرما ميکنيم.

18-چرا پرنده در زمستان پرهاي خود را باد ميکند؟

تا لابلاي پرهايش هوا قرار بگيرد و هوا همانند يک عايق مانع از خروج گرماي بدن پرنده به محيط خارج شود

19-چرا اسکيموها خانه هاي خود را از يخ ميسازند؟

زيرا يخ همانند يک عايق عمل ميکند و اجازه خروج گرما را از داخل خانه به محيط سرد بيرون نميدهد

20- چرا از آب در شوفاژها و رادياتورها استفاده ميکنند؟

زيرا گرماي ويژه آب زياد است يعني آب ميتوان گرماي زيادي بگيرد يا از دست بدهد  اما دماي ان فقط اندکي تغيير کند .

[ یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386 ] [ 6:45 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

1-سردي و گرمي اجسام  مطلق است يا نسبي؟

گرمي و سردي اجسام نسبي است زيرا ما همواره گرمي يا سردي يک جسم را با جسم ديگري ميسنجيم  مثلا ميگوييم اين آب نسبت به دست ما سرد تر است.يعني براي توضيح گرم بودن يا سرد بودن هميشه نياز به ماده ديگري داريم  تا بتوانيم مقايسه انجام بدهيم

2- آيا همانطور که گرما منتقل ميشود سرما نيز انتقال ميابد؟

در فيزيک سرما يک انرژي نيست بلکه نبودن گرما را سرما معني ميکنيم . سرما جابجا نميشود و بيان اين مطلب که سرما از پنجره وارد خانه ميشود مبناي علمي ندارد و يک محاوره و باور عاميانه مي باشد از نظر علم فيزيک سرما وارد خانه نشده بلکه انرژي گرمايي از خانه بيرون رفته است

3-مشکلات استفاده از حس لامسه را براي تعيين گرمي اجسام بيان کنيد

 الف- ما نميتوانيم به اجسام داغ يا خيلي سرد دست بزنيم

ب- با حس لامسه دماي اجسام را نسبت به دماي بدن خود ميسنجيم و مقدار دقيق گرما را مشخص نميکند

ج-  حس لامسه داراي خطاست يعني اگر دماي بدن تغيير کند در تعيين سردي و گرمي اجسام دچار تناقض ميشويم

4-چگونه ميتوانيم خطاي لامسه را مشخص و اثبات  کنيم ؟

سه ظرف آب يکي آب سرد  يکي آب ولرم   و  يکي آب خيلي گرم  را تهيه ميکنيم

دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار ميدهيم تا دو دست به آب ها عادت کند سپس هر دو دست را همزمان در آورده و در آب ولرم قرار ميدهيم

از نظر دست راست ( که قبلا در آب گرم بوده) اين آب سرد است و از نظر دست چپ (که  قبلا در آب سرد بوده) اين آب گرم است .

اين دو نظر مختلف و متناقض اثبات ميکند که حس لامسه براي سنجش گرما  معيار خوبي نيست.

5-چرا  ديواره مخزن دماسنج بايد نازک باشد؟

 زيرا گرما بايد سريعا به مايع درون دماسنج برسد تا تغييرات دما را بدرستي نشان دهد همچنين از طرفي چون شيشه رساناي خوبي براي گرما نيست  پس  با افزايش ضخامت آن عبور گرما کمتر و کند تر صورت ميگيرد و دماسنج نميتواند دماي واقعي را نشان دهد.

6-چرا دماسنج بايد خالي از هوا باشد؟

زيرا اگر فضاي بالاي مايع را هوا بگيرد با بالا رفتن دما مايع منبسط شده و حجم آن افزايش ميابد

اما فشار هواي بالاي مايع اجازه انبساط آزادانه را به مايع نميدهد يعني انبساط مايع کمتر از مقدار واقعي اش خواهد بود در نتيجه دماسنج نيز دمايي کمتر از مقدار واقعي نشان ميدهد.

7-چرا لوله دماسنج را باريک وبلند ( مويين) ميسازند؟

زيرا لوله باريک وبلند براحتي افزايش حجم را نشان ميدهد و در حقيقت درجه بندي آن ساده تر و دقيقتر خواهد بود

8-چرا در دماسنج پزشکي بعد از مخزن يک خميدگي قرار دارد؟

اين خميدگي باعث ميشود که پس از جدا شدن دماسنج از بدن بيمار  مايع درون دماسنج به سرعت پايين نيايد و پزشک فرصت کافي را براي خواندن دماي صحيح  بدن بيمار داشته باشد.

9-گستره سنجش دما را در دماسنج چگونه تعيين ميکنيم؟

اين محدوده دمايي بين نقطه انجماد تا نقطه جوش مايع درون دماسنج ميباشد مثلا براي دماسنج الکلي بين

115- تا 79  و براي دماسنج جيوه اي بين  39- تا 357 درجه سانتي گراد ميباشد.

10-تاثير ناخالصي را بر مايعات بيان کنيد؟

افزودن ناخالصي به مايعات مانند  افزودن نمک به آب خالص يا  ضد يخ به آب رادياتور باعث بالا رفتن نقطه جوش و پايين آمدن نقطه انجماد ميشود يعني آب ناخالص در دماي بيشتر از صد درجه ميجوشد ودر دماي کمتر از صفر درجه يخ ميزند.

[ یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386 ] [ 6:44 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]
 

 دوستان عزیز لطفا در بخش نظرات عنوان کنید که مایلید در چه قسمتهایی  مطالب را  بیشتر  کنم

یا اگر بدنبال موضوع خاصی میگردید آنرا مطرح کرده تا در مورد آن برایتان بنویسم

با تشکر

[ چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386 ] [ 1:42 بعد از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]
اگر بودجه بندی فیزیک ۱ را میخواهید  ادامه مطلب را بخوانید


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386 ] [ 1:36 بعد از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

4-    اگر سرعت متوسط متحرکي بر مسير مستقيم در 5 ثانيه اول حرکت برابر 10 m/s  و در 15 ثانيه بعد از آن برابر 30 m/s باشد سرعت متوسط آن در کل مسير جند m/s  است؟( آزاد رياضي -83)

1)25                         2) 22.5                3)20                 4) 27.5

 

پاسخ:

سرعت متوسط در 5 ثانيه اول يعني  v5=(x5-x0)/5    پس  x5-x0=50و

 

 از طرفي بين لحظات 5 و 20 ثانيه( يعني 15 ثانيه بعدي)  v20=(x20-x5)/ 15 پس x20-x5=45

 

حال با استفاده از اين دو معادله جابجايي کلي  يعني x20-x5را بدست مي آوريم و بر زمان کلي 20 ثانيه تقسيم ميکنيم:    

      x5-x0=50 

  + x20-x5=450

 

x20   - x0=  500

V=( x20   - x0)/20 = 500/20=25  m/s

پس گزينه 1 صحيح است.

نکته: استفاده از فرمول    v=( v20+v5)/ 2     کاملا اشتباه است

 

 

   5-  معادله مکان متحرکي در SI  به صورت  X= 2t 2- 4t+2 است حابجايي آن در ثانيه اول چند متر است ؟ ( آزمايشي- 84)

       1) صفر      2) 4-       3) 2-        4) 2

 

پاسخ:

چون جابجايي را خواسته يعني بايد x1-x0  را حساب کنيم  که ميشود  

   x = ( 2-4+2) – ( 2) = 0-2 = -2

پس گزينه 3 صحيح است

 

نکته:  اگر فقط در فرمول سوال به جاي t   عدد يک را قرار بدهيم  مکان متحرک را در ثانيه اول بدست آورده ايم  که با جابجايي متحرک کاملا متفاوت است .

                                                              

[ چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386 ] [ 6:36 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

1- معادله حرکتي در si به صورت X=T4- 4  ميباشد. سرعت متوسط را در 2 ثانيه اول چند متر بر ثانيه است؟0( آزمايشي رياضي – 84)

  1) 6          2) 8              3) 12            4) 16

 

پاسخ:

چون سرعت متوسط را خواسته پس از V= ∆X/∆t   استفاده ميکنيم.

X0=  -4  و           x2= 16 – 4 = 12

 

V= 12-(-4)/2  = 16/2  = 8    m/ s 

   پس گزينه 2 صحيح است . دقت کنيد که اگر از x  مشتق بگيريد  در حقيقت سرعت لحظه اي را محاسبه کرده ايد  و اين پاسخ نمي تواند درست باشد.

 

 

 

2-    تابع مکان- زمان متحرکي به صورت   x= 0.4 t 3+ 0.8 t – 3  ميباشد  سرعت اين متحرک در لحظه  t= 4  s   چند متر بر ثانيه است؟( آزاد رياضي-83)

  1) 17             2) 20                          3) 23                     4) 25

 

 پاسخ:

 چون سرعت لحظه اي را خواسته پس از معادله مکان مشتق ميگيريم و سپس  t= 4   قرار ميدهيم.

V= dx/ dt = 1.2 t2+ 0.8

 

اگر  t=2 

 

v = 1.2 * 16 + 0.8  = 20  m/s 

 

 


3- معادله  سرعت متحرکي در  SI به صورت   v= 2t+4   است مسافتي که متحرک در ثانيه چهارم طي ميکند چند متر است؟( سراسري تجربي -82)

1) 10              2) 11                       3) 12                 4) 13

 

 

پاسخ :

ثانيه چهارم يعني بين  بازه زماني 3 و 4 در نتيجه با مشتق گيري از  v شتاب a  را بدست مي آوريم

 

a = dv/ dt =2                      

و با توجه به فر مول مستقل از زمان v42- v32 =  2a x                     مي توانيم در بازه (3و4)  مقدار مسافت  x  را پيدا کنيم :

 

   (12)2 – (10)2 = 4 x        x=( 144- 100)/ 4 = 11 m 

 

 

 

[ دوشنبه بیست و یکم آبان 1386 ] [ 3:32 بعد از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]
این هم یه سایت بسیار جالب از فیزیک لینک
[ چهارشنبه شانزدهم آبان 1386 ] [ 5:34 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

از طريق اين لينک به يک عالمه سوال و جواب  فيزيک در رشته هاي مختلف برسيد

وبلاگ  کاشمر

از طريق  اين يکي هم متن کتابهاي فيزيک پيش دانشگاهي را دانلود کنيد

دانلود کتب

 

[ یکشنبه سیزدهم آبان 1386 ] [ 8:18 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

موارد ارزشيابي سوالات امتحاني:

 


ادامه مطلب
[ جمعه چهارم آبان 1386 ] [ 4:33 بعد از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

دانشجو در پنج دقيقه ي اول ساکت نشسته بود و فکر مي کرد. قاضي به او يادآوري کرد که زمان تعيين شده در حال اتمام است. دانشجو گفت که چندين روش به ذهنش رسيده است ولي نمي تواند تصميم گيري کند که کدام يک بهترين مي باشد.
قاضي به او گفت که عجله کند، و دانشجو پاسخ داد:


ادامه مطلب
[ جمعه چهارم آبان 1386 ] [ 7:5 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

 

با سلامي دوباره:

 ميدونيد دوستان ,فرق نميکنه چه مسئله اي داريد!

همه مسائل را به آساني ميتوانيد حل کنيد به شرط انکه 5 مرحله زير را به ترتيب و درست انجام بدهيد:!؟

1-مسئله را دقيق بخوانيد (در خواندن مسئله عجله نکنيد زيرا بيشتر دانش آموزاني که نميتوانند مسئله حل کنند در حقيقت نميدانند مسئله از انها چه ميخواهد). داده ها و خواسته هاي مسئله را با ذکر جزئيات_               ( علامت و واحد کميت مربوطه+مقدارآن)_بنويسيد

2-هر فرمولي داراي واحد هاي استاندارد است که به آن سيستم  siميگويند.مثلا در اين سيستم واحد جرم    kgو واحد انرژي    jو واحد سرعت     m/s و ارتفاع و طول       m و وووووووو  است. بنابر اين اگر در مسئله واحد هاي داده شده استاندارد نبود بايد آنها را به واحد استاندارد تبديل کنيم

3-نوشتن فرمول جزء جدانشدني مسائل است. فرمول در حل مسئله مثل وجود يک راهنما در شهري غريب شما را ياري ميدهد .

4- حالا فقط بايد داده هاي  مسئله را در فرمول جايگذاري کنيم .(دقت کنيد شکل  فرمول را تغيير ندهيد. هر عدد را دقيقا در جاي خود در فرمول قرار دهيد)

5- با انجام دادن محاسبات رياضي ميتوانيد به جواب مسئله برسيد.

حالا ميتوانيد به خودتان ايول بگوييد

براي خود کارت پستال بفرستيد

.واسه خودتون يه کف مرتب بزنيد

چون شما يک مسئله حل کرده ايد

پس خودتون رو دست کم نگيريد

[ سه شنبه یکم آبان 1386 ] [ 7:39 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]

اگر به آموزش فيزيک به صورت انيميشن علاقه مند هستيد مي توانيد سري به اين سايت بزنيد اين سايت مملو از انيميشن هاي فلاش مي باشد که مي تواند به چگونگي درک مفاهيم فيزيکي به شما کمک کند.
موفق ومويد باشيد.
سایت فلاش

[ سه شنبه یکم آبان 1386 ] [ 6:51 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]


يازدهمين کنفرانس آموزش فيزيک ايران که قرار بود در هفته ي سوم شهريور ماه برگزار شود با چند ماه تاخير از تاريخ 13 لغايت    15   آذرماه 1386 در شهر همدان برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقاله و ثبت نام تا 15 آبان ماه 86 است. موضوعات مورد بحث در کنفرانس
1-
رويکردهاي مختلف در آموزش فيزيک
 2-
نوآوري و خلاقيت در آموزش فيزيک
 3-
فيزيک ، آموزش و ارزشيابي
 4-
نقش رايانه و فناوري اطلاعات در ارتقاء و گسترش آموزش فيزيک
 5-
آزمايش هاي فيزيک با ابزارهاي ساده و نقش آنها در ارتقاء آموزش فيزيک
 6-
نقش تصوير در آموزش فيزيک

 
نشاني دبيرخانه کنفرانس:
 
همدان - بلوار بعثت - نرسيده به تقاطع شهيدان - مجتمع علمي آموزشي فرهنگيان - انجمن علمي معلمان فيزيک تلفن : 8256299 , 8256195 , و شماره فاکس 8274653

[ سه شنبه یکم آبان 1386 ] [ 6:46 قبل از ظهر ] [ مینا ا فخمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان

مطالب این وبلاگ مرتبط با فیزیک
دبیرستان است
اگه به ما سر میزنید نظر یادتون نره
باشد که مطالب پر بارتر و مفیدتر گردد

دوستان عزیز استفاده از مطالب با ذکر منبع
بلا مانع است.

مینا افخمی
دبیر فیزیک شهرستان باوی_اهواز

بوگاتی

  • صحاب